Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Regulamin określa:
   1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
   2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
   3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
   4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. DEFINICJE

  Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

  1. Usługodawca – Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale, przy ul. Pliszki 2B/1 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359730 oraz NIP 1231216692;
  2. Usługobiorca – każda osoba fizyczna korzystająca z usług lub stron internetowych udostępnionych przez Usługodawcę, w szczególności każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin;
  4. Serwis – zespół stron internetowych udostępnionych przez Usługodawcę na serwerach internetowych pod adresami:
   1. http://mojepanstwo.pl/;
   2. http://koduj.dla.polski.pl;
   3. http://epf.org.pl.
  5. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległoścń), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzenń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierząjących do skorzystania z usługi udostępnionej w Serwisie. Szczegółowe zasady świadczenia usług mogą określać odrębne regulaminy umieszczone na odpowiednich stronach Serwisu.
  2. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
   1. usługi informacyjne;
   2. usługi komunikacyjne;
   3. usługi w zakresie rejestracji;
   4. usługi w zakresie personalizacji kont,
   5. usługi w zakresie korzystania z aplikacji internetowych.
  3. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w Serwisie poprzez wyświetlanie strony internetowej o określonym adresie URL, zawierającej dane, indywidualnie żądane przez Usługobiorcę.
  4. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na żądanie Usługobiorcy komunikacji z Usługodawcą, bądź innymi Usługobiorcami serwisu. Usługi komunikacyjne mogą być świadczone w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz forów dyskusyjnych udostępnianych w ramach Serwisu.
  5. Usługi w zakresie rejestracji umożliwiają Usługobiorcy założenie konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Założenie konta w Serwisie umożliwia Usługobiorcy korzystanie z dodatkowych usług udostępnianych przez Usługodawcę.
  6. Usługi w zakresie personalizacji konta umożliwiają zarejestrowanym Usługobiorcom dostosowanie konta do ich indywidualnych preferencji w zakresie korzystania z Serwisu.         
  7. Usługi w zakresie korzystania z aplikacji internetowych dostępnych w Serwisie umożliwiają odpowiednio:
   1. Aplikacja „Pisma” – umożliwia Usługobiorcom korzystanie z rozwiązań ułatwiających wysyłanie pism, w szczególności pism związanych z uzyskaniem dostępu do informacji publicznej;
   2. Aplikacja „Kto tu rządzi” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie informacji o organach władzy publicznej w Polsce;
   3. Aplikacja „Prawo” – umożliwia Usługobiorcom dostęp do bazy polskich aktów prawnych;
   4. Aplikacja „Krajowy Rejestr Sądowy” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie informacji pobranych z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego;
   5. Aplikacja „Zamówienia Publiczne” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie informacji pobranych z Biuletynu Zamówień Publicznych prowadzonego przez Urząd Zamówień Publicznych;
   6. Aplikacja „Media” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie najpopularniejszych treści dotyczących spraw publicznych, opublikowanych na portalu społecznościowym twitter.com;
   7. Aplikacja „Sejmometr” – umożliwia Usługobiorcom monitorowanie prac Sejmu;
   8. Aplikacja „Wyjazdy posłów” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie informacji na temat zagranicznych wyjazdów posłów;
   9. Aplikacja „Wydatki posłów” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie informacji ze sprawozdań poselskich dotyczących wydatkowania kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego;
   10. Aplikacja „Finanse” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie informacji o wydatkach gmin, według kategorii budżetowych;
   11. Aplikacja „Handel Zagraniczny” – umożliwia Usługobiorcom przeglądanie statystyki polskiego handlu zagranicznego;
   12. Aplikacja „Dostęp do informacji Publicznej” – pozwala Usługobiorcom na przeglądanie interaktywnej infografiki przedstawiającej możliwe warianty procesu uzyskania informacji publicznej;
   13. Aplikacja „NGO” – umożliwia zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych działających w Polsce oraz zarejestrowanie konta organizacji pozarządowej;
   14. Aplikacja „Moje Podatki” – umożliwia sprawdzenie jaka część wynagrodzenia Usługobiorcy jest przeznaczona na podatki;
   15. Aplikacja „Środowisko” – umożliwia zapoznanie się z danymi dotyczącymi jakości powietrza w Polsce;
   16. Aplikacja „Kultura” – umożliwia zapoznanie się z treścią badania Głównego Urzędu Statystycznego na temat postrzegania kultury w Polsce;
   17. Aplikacja „Bank Danych Lokalnych” – umożliwia przeglądanie danych statystycznych z Głównego Urzędu Statystycznego;
   18. Aplikacja „Mapa” – umożliwia zapoznanie się z mapą Polski obrazującą rozmieszczenie organizacji pozarządowych i spółek według siedziby tych podmiotów;
   19. Aplikacja „Orzecznictwo” – umożliwia zapoznanie się z treścią orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i sądów administracyjnych.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu są następujące:
   1. połączenie z Internetem;
   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę internetową.
  2. Usługobiorca, aby prawidłowo korzystać z usług Serwisu powinien dysponowacń sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym poniższe wymogi:
   1. włączona obsługa cookies i Java Script;
   2. monitor o rozdzielczości minimum 1240 x 1024;
   3. przeglądarka: Firefox, Opera, Chrome, Safari – w wersji co najmniej najnowszej lub wersji poprzedzającą najnowszą wersję oraz Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0.
  3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu oraz zastrzega, że jakość świadczonych w Serwisie usług może ulec obniżeniu.
  4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
  5. Zakazane jest podejmowanie przez Usługobiorcę działanń mogących wywołacń zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.
 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie, a w określonych przypadkach również na podstawie szczegółowych zasad świadczenia usług, o których mowa w § 3 pkt 1, zd. 2 Regulaminu, jeśli zostały wprowadzone przez Usługodawcę.
  2. Usługobiorca nieposiadający konta w Serwisie może w każdej chwili zakonńczycń korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczenń stron.
  3. Usługobiorca posiadający konto w Serwisie może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi posiadania konta poprzez skorzystanie z możliwości usunięcia konta.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług udostępnianych w Serwisie.
  2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@epf.org.pl.
  3. Usługodawca dołoży wszelkich staranń, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
  4. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: adres e-mail składającego reklamację oraz opis problemu będącego przedmiotem reklamacji.
  5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając odpowiedź na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  6. Reklamacje niezawierające danych wskazanych w pkt 4 powyżej nie będą rozpatrywane.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu, ograniczenia dostępności Serwisu oraz wycofania Serwisu.
  2. Usługodawca może zablokowacń dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazicń na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
  3. Regulamin może zostać w razie potrzeby aktualizowany. Aktualna wersja Regulaminu została przyjęta i obowiązuje od 25 maja 2018 r.