[AKT: przedłużamy termin na zgłoszenia do piątku 24 stycznia] Działasz w organizacji pozarządowej? Interesuje Cię śledzenie, jak powstaje prawo w Polsce i w UE? Chciał(a)byś podnieść swoją wiedzę i kompetencje w zakresie wpływania na działania władz publicznych? Jeśli tak, to musisz dołączyć do, prowadzonej przez Fundację ePaństwo oraz INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, Akademii Monitoringu Prawa. 

Druga edycja Akademii składa się z dwóch weekendowych sesji 28 lutego-1 marca oraz 27-29 marca 2020 r. 

Akademia Monitoringu Prawa to bezpłatny intensywny kurs przeznaczony dla działaczy i działaczek organizacji pozarządowych, którzy/które prowadzą lub planują prowadzić działania strażnicze. 

Zajęcia w ramach Akademii prowadzą osoby, które od wielu lat zajmują się, w różnych rolach, udziałem w procesie legislacyjnym, działaniami rzeczniczymi i monitorowaniem tworzenia prawa w Polsce i Unii Europejskiej. W poprzedniej edycji w gronie osób prowadzących zajęcia byli m.in.: Maciej Berek – były Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Mariusz Haładyj – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Natalia Mileszyk – specjalistka ds. rzecznictwa z Centrum Cyfrowego, Wojciech Tumidalski – dziennikarz “Rzeczpospolitej”.

Nad całością procesu szkoleniowego będą czuwać Krzysztof Izdebski z Fundacji ePaństwo oraz Grzegorz Wiaderek z INPRIS. 

Podczas warsztatów przedstawimy nowatorską, adresowaną do organizacji społecznych metodologię oceny skutków przepisów prawa, udostępnimy i omówimy narzędzie technologiczne służące do budowania wiedzy statystycznej o zjawiskach społeczno-politycznych oraz podzielimy się doświadczeniami z pracy w obszarze legislacji, w szczególności ewaluacji i monitoringu funkcjonowania konkretnych ustaw. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.: 

1.      Hierarchia aktów prawnych w Polsce

2.      Dostęp do informacji publicznej

3.      Proces legislacyjny w Polsce

4.      Lobbing i rzecznictwo

5.      Narzędzia i metody monitorowania i ewaluacji prawa 

6.      System konsultacji publicznych

Zapewniamy zwrot kosztów podróży z i do ośrodka szkoleniowego, zakwaterowanie oraz posiłki. W przypadku gdy warunkiem uczestnictwa jest umożliwienie  opieki nad dzieckiem, w trakcie prowadzonych zajęć organizatorzy zapewnią dziecku i osobie dedykowanej do opieki możliwość przebywania w miejscu szkolenia. 

Zgłoszenia za pośrednictwem FORMULARZA przyjmujemy do 24 stycznia 2020 r. Wyniki rekrutacji ogłosimy 27 stycznia 2020 r. 

Pytania dotyczące szkoleń proszę przekazywać na adres krzysztof.izdebski@epf.org.pl.

Szkolenie zorganizowane jest w ramach projektu Obywatelska Analiza Prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja ePaństwo (dalej także „Fundacja„) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 25/37 00-511 Warszawa.
 2. Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres email: biuro@epf.org.pl lub pisemnie na adres Fundacji.
 3. Twoje dane osobowe, podane w formularzu rejestracji, będą przetwarzane przez Fundację:
  1. w celu Twojego udziału w procesie rekrutacji i szkoleniu Akademia Monitoringu Prawa („Wydarzenie”)– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016 /679 („RODO„);
  2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Fundacji dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mającymi związek z Twoim udziałem w Wydarzeniu;
  4. w celach statystycznych i sprawozdawczych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) uzasadnionym interesem Fundacji jest prowadzenie statystyk uczestników biorących udział w Wydarzeniu oraz realizowanie obowiązków sprawozdawczych względem podmiotów finansujących Wydarzenie.
 4. Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji w związku z Wydarzeniem (np. ośrodkowi szkoleniowemu) oraz mogą być przekazywane podmiotom finansującym Wydarzenie.
 5. Fundacja co do zasady nie ma zamiaru przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się niezbędne Fundacja zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane: w zakresie wykonywania umowy – przez okres jej wykonywania; okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację. Po tym okresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z przepisów o rachunkowości; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 7. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu ze wobec przetwarzania z uwagi na Twoją szczególną sytuację.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, oznaczonych jako opcjonalne. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dla celów dowodowych Fundacja prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną lub elektroniczną.
 10. Podanie danych jest wymagane przez Fundację w celu umożliwienia Twojego uczestnictwa w Wydarzeniu. Brak podania danych osobowych wymaganych przez Fundację będzie skutkować niemożliwością Twojego udziału w Wydarzeniu. W zakresie w jakim podanie danych zostało oznaczone jako opcjonalne, podanie danych jest dobrowolne.