Sąd przyznał dzisiaj rację Fundacji ePaństwo: Minister Cyfryzacji błędnie uznał, że imiona i nazwiska jego doradców nie powinny zostać udostępnione. Ich wpływ na kształt prawa i polityki może być na tyle istotny, że Minister nie może zasłaniać się wyłącznie troską o ochronę ich prywatności.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie to kolejny etap naszych działań dotyczących ujawnienia kim są doradcy ministrów. Po raz pierwszy pisaliśmy o tej sprawie w lutym 2019 roku. Wszystkie resorty do których zwróciliśmy się wtedy z pytaniami o informacje na temat doradców przekazały swoje odpowiedzi. Jedynym, który się wyłamał był właśnie resort cyfryzacji. W decyzji odmawiającej dostępu do danych doradców, Minister wskazał m.in., że doradcy nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę, wykonują swoje zadania na zasadach wolontariatu i w związku z tym działają jako osoby prywatne.

Tymczasem, naszym zdaniem, praca doradców społecznych ministrów nie może być uznana za działalność w sferze prywatnej. Ich możliwości dostępu do  “ucha” ministra i dzięki temu wpływania na kształtowanie polityki resortu powoduje, że pełnią funkcje o zasięgu publicznym. Istotna jest również wiedza o zaistnieniu potencjalnego ryzyka konfliktu interesów. Są to osoby zatrudniane przez inne podmioty, co może w niektórych przypadkach budzić wątpliwości, czy owe podmioty nie są np. faworyzowane w decyzjach konkretnego resortu.

Sąd przychylił się do naszej argumentacji wskazując, że Minister nie udowodnił, że działania doradców mają charakter prywatny, a  z wyjaśnień udzielonych przez pełnomocniczkę w trakcie rozprawy wynika raczej, że ich działania odnoszą się do spraw o publicznym zasięgu. 

Cieszymy się z takiego rozstrzygnięcia i liczymy, że Minister Cyfryzacji nie będzie składał skargi kasacyjnej tylko udostępni dane, których zażądała Fundacja. My, będziemy natomiast namawiać ten i inne resorty do tego, aby podstawowe informacje o doradcach społecznych ministrów znajdowały się na stronach internetowych urzędów. Tak, by każdy i każda mógł/a sprawdzić z kim współpracują najwyżsi urzędnicy państwowi. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2019 r. o sygn. akt II SA/Wa 862/19