Można powiedzieć, że zainteresowaliśmy się aferą reprywatyzacyjną zanim zaczęło ją fragmentarycznie wyjaśniać państwo. Już 16 sierpnia 2016 r. złożyliśmy do Prezydent m.st. Warszawy wniosek o udostępnienie informacji, które pozwoliłyby na pełną analizę procesu reprywatyzacji w stolicy. Zadaliśmy aż 19 pytań. Ponieważ Prezydent odmówiła udostępnienia żądanych informacji, WSA w Warszawie, po złożonej przez nas skardze uznał 10 listopada 2017 r., że brak odpowiedzi na większość zagadnień był niezgodny z prawem.

Co chcemy wiedzieć?

Ponieważ interesował nas pełen stan wiedzy na temat procesu reprywatyzacji,  zadaliśmy takie pytania, które pozwoliłyby nam uchwycić cały przekrój problemów związanych z reprywatyzacją, a jednocześnie możliwe byłoby sformułowanie rekomendacji, które poprawiłyby przejrzystość tego procesu.

Poniżej prezentujemy pytania, które zadaliśmy. Te, które zostały „przekreślone” to te, które sąd uznał, na podstawie oświadczenia Prezydent m.st. Warszawy, że nie są w posiadaniu urzędu, a więc w tym przypadku, nie ma obowiązku by nam odpowiedzieć. Z tym rozstrzygnięciem się nie zgadzamy w tym zakresie, ponieważ nie przekonuje nas argument, że informacje, o których mowa w pkt 9-13 i 15 są wyłącznie w posiadaniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

1. nr sprawy
2. adres nieruchomości
3. typ roszczenia (działka zabudowana, działka niezabudowana)
4. Kiedy gmina m.st. Warszawy objęła przedmiotową nieruchomość w posiadanie?
5. Kiedy został złożony wniosek dekretowy do nieruchomości?
6. Kto złożył wniosek dekretowy do nieruchomości?
7.Obecny sposób użytkowania nieruchomości  i przeznaczenie nieruchomości
8. Status roszczenia – czy sprawa jest na chwilę obecną zakończona (czy została wydana decyzja ostateczna)?
9. Czy został złożony wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji?
10. Jeśli tak, to przez kogo został złożony?
11. Kiedy?
12. Na jakiej podstawie potwierdzono legitymację wnioskodawcy ws stwierdzenia nieważności odmowy dekretowej (nabycie spadku, nabycie roszczenia)?
13 Czy została w tej sprawie wydana decyzja ostateczna ?
14. Jeśli nie to czy i kiedy została wydana decyzja I instancji?
(prawomocna)
15. Czy decyzja, o której mowa w pkt 13 jest przedmiotem postępowania sądowego?
16. Kto uczestniczył w postępowaniu dekretowym na prawach strony w szczególności jako reprezentant dawnych właścicieli lub ich następców prawnych?
16[bis]. Imiona i nazwiska urzędników odpowiadających za prowadzenie roszczenia
17. Daty zmian urzędników odpowiadających za prowadzenie roszczenia (+ ich imiona i nazwiska).
18. Data przekazania roszczenia właścicielowi roszczeń lub data spłaty odszkodowania.
19. Czy i kiedy dokonano rozliczenia nakładów poniesionych na daną nieruchomość (w szczególności na odbudowanie/wybudowanie budynków.

Co dalej?

W stosunku do tych informacji, co do których sąd uznał, że miasto nie obowiązku ich udostępnić, złożymy najprawdopodobniej skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W pozostałym zakresie, ruch należy teraz do Pani Prezydent. Liczymy, że szybko je uzyskamy. Polecamy również obserwowanie rozwoju projektu Warszawska Mapa Reprywatyzacji realizowanego przez stowarzyszenie Miasto jest nasze przy wsparciu programu Koduj dla Polski tworzonego przez Fundację ePaństwo.

Treść wyroku WSA z 10 listopada 2017 r.