Od dłuższego czasu zajmują nas próby urzeczywistnienia zasady, że Polska Norma jest powszechnie dostępna. Faktycznie jednak, uzyskanie dostępu do niej wiąże się poniesieniem wysokiej opłaty. Wobec postawy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zwróciliśmy się o pomoc do sądu. WSA w Warszawie mimo sygnalizowanych wątpliwości podzielił zdanie Komitetu.

Zdaniem sądu, nie można uzyskać możliwości ponownego wykorzystywania Polskich Norm na podstawie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W ocenie składu orzekającego, ustawa o normalizacji jest ustawą szczególną, odrębnie regulującą możliwość ponownego wykorzystywania i w związku z tym ma pierwszeństwo przed tzw. ustawą o re-use. Podtrzymujemy naszą opinię, że jest to stanowisko błędne, bowiem zasady i tryb dostępu (nawet nie wykorzystywania danych) określa zarządzenie Prezesa PKN – nie ma zatem, ten dokument, mocy powszechnie obowiązującej.

Wyrok, od którego będziemy najprawdopodobniej wywodzić skargę kasacyjną, oznacza, że dostęp do Polskich Norm, czyli informacji o tym czy dany produkt ma odpowiednią jakość pozostaje w zasadzie niedostępny dla zwykłych obywateli.