Rzecznik Sądu Najwyższego opublikował stanowisko w wywołanej przez Fundację ePaństwo sprawie dostępu do informacji ws. kart płatniczych. Ten fakt przyjmujemy ze szczerym zadowoleniem. Mamy jednak kilka uwag do jego treści…

1. Inny powód odmowy udzielenia informacji

Rzecznik SN pisze na wstępie:

„dotychczasowa postawa SN w tej sprawie związana była wyłącznie z potrzebą interpretacji przepisów związanych z wyznaczeniem granic dostępu do informacji publicznej. Wobec orzeczeń, które ostatecznie wyjaśniły tę kwestię informuję, co następuje:”

Zwracamy uwagę, że Sąd Najwyższy nie udostępniał informacji, nie z powodu wyznaczenia granic dostępu do informacji publicznej tylko twierdził, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej, a więc ustawa o dostępie do informacji nie ma do nich zastosowania. Przekonanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do poprawnego rozpatrzenia wniosku Fundacji wymagała zaangażowania sądów administracyjnych dwóch instancji i trwało to ponad dwa lata.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wydał w dniu 16 stycznia 2017 r. decyzję odmawiającą dostępu do danych żądanych przez Fundację, a zatem zinterpretował przepisy w ten sposób, że uznał, że informacje nie mogą być udostępnione. Powyższa decyzja pozostaje w mocy, gdyż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony przez Fundację 7 lutego 2017 nie został jeszcze rozstrzygnięty. Nie jest zatem jasne, które, zdaniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, orzeczenia “ostatecznie wyjaśniły tę kwestię”. Fundacja w dalszym ciągu nie otrzymała żądanych informacji.

2. Inny zakres czasowy udzielonych informacji

W informacji udzielonej przez Rzecznika udostępniono dane za lata 2016 i 2015. Pochwalamy udostępnienie tych danych, ale wniosek Fundacji dotyczył danych za lata 2013 i 2014. Tych informacji w komunikacie Rzecznika SN brakuje.

3. Brak informacji imiennych

Fundacja żądała m.in. udostępnienia imion i nazwisko osób, które dysponują lub dysponowały kartami. W komunikacie Rzecznika takie dane się nie znalazły.

4. Brak szczegółów (wyciągu) wydatków

Fundacja zwróciła się do udostępnienie danych dotyczących konkretnych informacji o poczynionych wydatkach w ramach użytkowania kart płatniczych. Wskazanie przez Rzecznika, że wydatki poczynione w 2016 r. “są to zakupy związane z bieżącymi potrzebami, które są szczegółowo ewidencjonowane.” nie stanowi prawidłowego udostępnienia żądanych informacji.

Podsumowując

Wyrażamy zadowolenie, że Sąd Najwyższy zmienił częściowo swój pogląd na potrzebę jawności gospodarowania finansami publicznymi. Musimy jednak podkreślić, że nie znajduje to odzwierciedlenia w wydanych decyzjach administracyjnych, a przedstawione informacje w żadnym zakresie nie stanowią odpowiedzi na wniosek Fundacji z czerwca 2014 r.

Czytaj więcej: