Finanse publiczne. Niby wszyscy wiedzą, co owo wyrażenie oznacza, ale nie zawsze jesteśmy w stanie przełożyć je sobie na praktykę. Finanse publiczne to nasze pieniądze. Każdy i każda z nas się do tych pieniędzy dorzuca.

 

Przyzwyczailiśmy się do tego – w ślad zresztą za wyraźnym tego potwierdzeniem w przepisach prawa – że finanse publiczne są jawne i przejrzyste. Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej to, że każdy i każda ma prawo zobaczyć, jak wydawane są nasze pieniądze. Zarówno w skali makro, a więc całego budżetu, jak i poszczególnych wydatków. Oczekujemy słusznie, że prawo to powinno być realizowane przez wszystkie instytucje publiczne.

 

Zapominamy często, że ujawniać swoje wydatki powinni również ci wszyscy, którzy w ramach swojej działalności korzystają z finansów publicznych. Dotyczy to głównie organizacji pozarządowych realizujących swoje działania ze środków publicznych. W Polsce, kwestię tę dość wyczerpująco regulują przepisy Konstytucji RP (art. 61 ust.1) ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 5) czy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (art. 4a oraz 23 ust. 2a). Wątpliwości w tym zakresie nie występuję również w orzecznictwie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. potwierdził, że „Skoro zatem Stowarzyszenie dysponowało majątkiem publicznym, to tym samym już z tego faktu było podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej w tym zakresie, a to na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p.„ (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/630A2E9FA3).

 

Ujawnianie informacji o swoich wydatkach poniesionych ze środków publicznych to nie tylko kwestia obowiązku prawnego, ale również odpowiedzialności przed tymi, którzy powierzyli organizacjom swoje pieniądze, ale więc zarówno tym, którzy zdecydowali się przekazać tzw. 1% podatku dochodowego ale również tych wszystkich, którzy złożyli się na to co nazywamy finansami publicznymi. A finanse publiczne powinny być publiczne.

 

Sprawozdania OPP 

Przychody OPP