6 września 2015 zmieniło się prawo dotyczące składanych przez obywateli i obywatelki petycji. Jest to realna szansa, że petycje przestaną być tylko wyrazem buntu i wołaniem, które pozostawało bez odpowiedzi. O ile dobrze się ją napisze.

Od 6 września każda gmina, instytucja (ale także organizacja pozarządowa, która wykonuje zadania publiczne) będzie musiała najdalej w ciągu 3 miesięcy udzielić odpowiedzi na zaproponowaną zmianę prawa, lub zareagować na propozycję konkretnego działania.

Co więcej, złożona przez obywateli (grupę obywateli lub organizację) petycja będzie musiała niezwłocznie zostać umieszczona na stronie internetowej podmiotu do którego jest skierowana. To całkowita nowość, która nie tylko wpłynie na przejrzystość petycji (będzie można zobaczyć czego domagają się mieszkańcy), ale umożliwi także pozostałym mieszkańcom „dołączenie” do już złożonej petycji (w ciągu miesiąca od jej złożenia) i tym samym wyrażenie swojego zdania i poparcia dla proponowanych zmian w prawie lub oczekiwanych działań jakie ma podjąć np. organ władzy, Sejm, Senat, premier, rada gminy, burmistrz, instytucja czy organizacja.

Umożliwiono także składanie petycji drogą elektroniczną, przy czym nie jest tu wymagany podpis elektroniczny – wystarczy zwykły e-mail.

Najtrudniejszym elementem składania petycji wydają się być jej „stałe” elementy, których brak może spowodować nierozpatrzenie petycji. Niezbędne elementy to:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku petycji składanej przez wiele osób: imiona i nazwiska wszystkich osób wnoszących petycję lub nazwy wszystkich organizacji wraz ze wskazaniem, która z wymienionych osób reprezentuje całą grupę);
  • wskazanie miejsca zamieszkania podmiotu wnoszącego petycję (analogicznie jak w przypadku nazwy – tutaj także należy wpisać adresy zamieszkania lub siedziby każdego wnioskującego);
  • adres e-mail (przy petycjach składanych drogą elektroniczną)
  • wskazanie adresata petycji;
  • określenie przedmiotu petycji (propozycja zmiany prawa, podjęcia działania – najlepiej wraz z uzasadnieniem);
  • podpis osoby wnoszącej petycję (a w przypadku grupy osób – podpis reprezentanta);
  • petycja składana przez obywateli i obywatelki będzie zamieszczona w internecie – co do zasady – dane osobowe wnioskujących zostaną na dokumencie zakryte, jednak wnioskujący może wyrazić zgodę na podanie do wiadomości jego/jej imienia, nazwiska czy nazwy.

 

Brak punktów 1-2 oraz 6 powoduje nierozpatrzenie petycji, brak punktów 4-5 skutkuje wezwaniem do ich uzupełnienia. Ale po co tracić czas skoro petycję można napisać od razu z wszystkimi wymaganymi elementami? Aby o niczym nie zapomnieć można skorzystać ze wzoru petycji na stronie mojepanstwo.pl (https://mojepanstwo.pl/pisma)

 

baner

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.