Sprawa zainicjowana wnioskiem Fundacji ePaństwo o udostępnienie bazy danych dotyczącej pomników na Cmentarzu Stare Powązki ma swój dalszy bieg. Po tym jak Urząd m. st. Warszawy odmówił udostępnienia danych a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał Urząd do ponownego rozpatrzenia wniosku Fundacji, sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prezydent Miasta st. Warszawy wniósł skargę kasacyjną stojąc na stanowisku, że baza danych dotycząca pomników na Cmentarzu Stare Powązki nie spełnia kryteriów informacji publicznej. Organ wskazał w szczególności, że baza nie dotyczy mienia Skarbu Państwa ani jednostki samorządu terytorialnego oraz, że Cmentarz warszawski Stare Powązki stanowi własność osoby kościelnej – archidiecezji Warszawskiej. Organ podkreślił też, że przedmiotowa baza danych jest wspólnym przedsięwzięciem m. st. Warszawy i Archidiecezji Warszawskiej i została zgromadzona także ze środków finansowych tej Archidiecezji.

W ubiegłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Prezydenta m. st. Warszawy potwierdzając jednocześnie, że informacja o pomnikach na Cmentarzu Stare Powązki jest informacją publiczną. W konsekwencji Urząd ponownie będzie musiał rozpoznać wniosek Fundacji ePaństwo.

Argumentację wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie sygn. akt I OSK 958/14 przedstawimy po otrzymaniu uzasadnienia.